ORGANIZATION
Position : Home >> ORGANIZATION

 

Organizing Committee 

 

Committee Chairs

 

 

Xuefei Shi

Qiwei Zhang

Tongji University

Shanghai, China

Tongji University

Shanghai, China

 

Secretary

 

 

Dalei Wang

Tongji University

Shanghai, China

 

Members

 

Bruno Briseghella

Fuzhou University, Fuzhou, China

Zhiwei Chen

Xiamen University, Xiamen, China

Shuanhai He

Chang'an University, Xi'an, China

Xinzheng Liang

Jiangsu transportation Institute, Jiangsu, China

Rujin Ma

Tongji University, Shanghai, China

Hao Tian

Zhejiang Transportation Research Institute, Hangzhou, China

Benjin Wang

Tongji University, Shanghai, China

Xiaoming Wang

Chang'an University, Xi'an, China

Zhiyi Yin

Tongji University, Shanghai, China

Yong Zeng

Chongqing Jiaotong University, Chongqing, China

Xiaoyu Zhou

Tongji University, Shanghai, China

Zijie Zhou

Tongji University, Shanghai, China

 

© 2012-2014 IABMAS 2014 All Rights Reserved.